Departmente

Drejtoria për Politikat Sektoriale

Ilirjan Xhezo

Kontakt:

Tel: 042228623 / Ext. 410

Email: ilirjan.xhezo@integrimi.gov.al

Drejtoria e Përafrimit të Legjislacionit të BE-së

Kontakt:

Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Sekretariatit Europian

Vjollca Lleshi

Kontakt:

Tel: 042228623 / Ext. 413

Email: vjollca.lleshi@integrimi.gov.al

Drejtoria e Bashkëpunimit Territorial

Ana Xhilaga

Kontakt:

Tel: 042228623 / Ext. 410

Email: ana.xhilaga@integrimi.gov.al

Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të Asistencës së BE-së

Redih Lleshi

Kontakt:

Tel: 042228623 / Ext. 413

Email: redih.lleshi@integrimi.gov.al

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Cështjeve Juridike dhe Shërbimeve

Sention Zotaj

Kontakt:

Tel: 042228623 / Ext. 415

Email: sention.zotaj@integrimi.gov.al

Drejtoria e Financës

Brikena Pojani

Kontakt:

Tel: 042228623 / Ext. 431

Email: brikena.pojani@integrimi.gov.al